Artikel, e-book Debian

Debian Linux Bible - Hungry Minds (pdf)

DSelect Beginner (pdf)

Learning Debian GNU Linux - O’Reilly (pdf)

Debian Guide - Dwarfs (pdf)